top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de klant

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN WiwiriApp B.V.

 

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van WiwiriApp B.V. (hierna te noemen “WiwiriApp B.V.”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming te Amsterdam. WiwiriApp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81779615.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 augustus 2021 van toepassing op ieder gebruik van de Applicaties (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie), op alle diensten die door WiwiriApp B.V. worden aangeboden en op alle overeenkomsten die WiwiriApp B.V. aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

 

Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van WiwiriApp B.V. (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van WiwiriApp B.V. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.

 

1/ Definities

 

Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden.

Website – is het online werkdomein dat gelieerd is aan de juiste werking van de Wiwiri applicatie. De website is een landingspagina en is te bereiken via www.wiwiriapp.nl en www.wiwiriapp.com.

Applicaties (of app) – zijn toepassingen die de Dienst of uw profiel op de Dienst verbinden met diensten van derden.

Gebruiker – zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.

Dienst – het door WiwiriApp B.V. via de website www.wiwiriapp.com, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Gebruikers in contact met elkaar kunnen komen, met als doel het sluiten van Overeenkomsten. WiwiriApp B.V. kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

Account – het account op het platform dat het mogelijk maakt voor de ondernemer om gebruik te maken van de Diensten.

Gebruikersinhoud – omvat alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnaam, beelden, foto’s, profielen, grafische gegevens, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen die door de consument op de Website en in de App wordt geplaatst.

Consument - een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar, of jonger dan 18 jaar, met uitdrukkelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger) die producten of diensten afneemt van de Ondernemer.

Ondernemer – een rechtspersoon die producten of diensten aanbiedt via het platform.

Overeenkomst – een overeenkomst tussen een Ondernemer en een Consument via het Platform voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen of afnemen van producten en/of diensten.

WiwiriApp inhoud – betreft de inhoud van de Dienst die in eigendom of in licentie is bij WiwiriApp B.V.

WiwiriApp Partijen – zijn de bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten van WiwiriApp B.V..

Bijgewerkte Voorwaarden – zijn deze (van tijd tot tijd gewijzigde/aangevulde) Algemene Voorwaarden.

 

 

2/ Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WiwiriApp B.V., op elke overeenkomst die tot stand komt tussen WiwiriApp B.V. en een Gebruiker (zoals hierboven gedefinieerd) van onze website www.wiwiriapp.com (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

 2. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten als Consument. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt u de Dienst niet of bezoekt u de Website niet.

 3. WiwiriApp B.V. zal de Algemene Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.wiwiriapp.com.

 4. Voor het gebruik van het platform door een Consument, resp. Ondernemer zijn tussen WiwiriApp B.V. en Consument, resp. Ondernemer aparte algemene voorwaarden van toepassing.

 5. De bovenstaande definities worden in deze Algemene Voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 

3/ Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring[SL1]  wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u van onze Diensten gebruik maakt.

4/ Totstandkoming overeenkomst en WiwiriApp Inhoud

 1. De Overeenkomst voor het gebruik van de Dienst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich registreert via het platform en er door WiwiriApp B.V. een Account wordt aangemaakt.

 2. WiwiriApp B.V. biedt een platform aan waarop Consumenten en kappers (Ondernemers) op een eenvoudige, snelle en overzichtelijke manier met elkaar in contact kunnen komen. WiwiriApp B.V. heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan om die reden niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het platform of anderszins.

 3. WiwiriApp B.V. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen en/of te beëindigen. WiwiriApp B.V. zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig aan te kondigen.

 4. WiwiriApp B.V. heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het platform in reacties, advertenties, beoordelingen en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. WiwiriApp B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan en ook niet voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt WiwiriApp B.V. verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die WiwiriApp B.V. stelt.

 

5/ Registratie en accountbeveiliging

 

 1. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.

 2. De Diensten van WiwiriApp B.V. zijn slechts voor minderjarigen toegankelijk indien zij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van een ouder/wettelijk vertegenwoordiger/voogd van de Dienst hebben gekregen of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt WiwiriApp B.V. het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf.

 4. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.

 5. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.

 6. U zal niet proberen een andere Gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van WiwiriApp niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

 7. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.

 8. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

 9. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag en eventuele Gebruikersinhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Dienst.

 10. Het schenden van deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in beëindiging van uw WiwiriApp account. U begrijpt en gaat akkoord dat WiwiriApp B.V. geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikersinhoud die via de Dienst is gepubliceerd en dat u deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als u in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor WiwiriApp B.V., zijn wij gerechtigd om het verstrekken van de Dienst aan u geheel of gedeeltelijk stop te zetten en uw account op te heffen.

6/ Veiligheid op de Applicatie

 

 1. U mag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) naar gebruikers van WiwiriApp B.V. versturen.

 2. U mag via de Dienst personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, imiteren, discrimineren, intimideren en u mag geen persoonlijke vertrouwelijke informatie plaatsen.

 3. U mag via de Dienst geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreuk makende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikers inhoud plaatsen.

 4. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.

 5. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers er/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstarren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden, U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop de Dienst van WiwiriApp B.V. wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.

 6. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of WiwiriApp B.V.

 

 

 

 

7/ Veilige werkomgeving

 

 1. Indien de opdracht door de Ondernemer op een voorkeurslocatie van de Consument wordt uitgevoerd, dient de Consument (mede) zorg te dragen voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte werkplek voor de Ondernemer.

 2. De Ondernemer heeft het recht om te weigeren (bepaalde) werkzaamheden uit te voeren.

 3. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een locatie naar keuze van de Ondernemer, draagt de Ondernemer zorg voor een veilige werkomgeving.

 

 

8/ Basisvoorwaarden

 

 1.  Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.

 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.

 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.

 4. Wij zijn gerechtigd, maar hebben geen verplichting, om Gebruikersinhoud die wij in strijd achten met onze Algemene Voorwaarden te verwijderen, wijzigen, blokkeren en/of te monitoren. WiwiriApp B.V. behoudt zich het recht voor om elke Gebruikersinhoud van de Dienst te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijderde Gebruikersinhoud van de Dienst kan worden opgeslagen door WiwiriApp B.V. om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Wij raden u aan om zelf back-ups te maken van uw Gebruikersinhoud. WiwiriApp B.V. is geen back-updienst en u stemt ermee in dat u niet uitsluitend vertrouwt op de Dienst voor doeleinden zoals back-up of opslagruimte. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Dienst, of het verlies van Gebruikersinhoud. U erkent dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikersinhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.

 5. U gaat akkoord dat WiwiriApp B.V. niet verantwoordelijk is voor Gebruikersinhoud die op de Dienst wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat WiwiriApp B.V. dergelijke Gebruikersinhoud goedkeurt of aanbeveelt. WiwiriApp B.V. heeft geen enkele verplichting om Gebruikersinhoud vooraf te controleren, monitoren, bewerken of te verwijderen. Als uw Gebruikersinhoud de Algemene Voorwaarden schendt, draagt u de juridische verantwoordelijkheid daarover.

 6. Tenzij anders beschreven in de Privacyverklaring of deze Algemene Voorwaarden van WiwiriApp B.V., erkent u en gaat u akkoord dat Gebruikersinhoud geen vertrouwelijke informatie is en vrij van eigendomsrechten is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikersinhoud. U erkent en u gaat akkoord dat uw relatie met WiwiriApp B.V. niet vertrouwelijk, fiduciair of een andere vorm van een speciale relatie is, en dat uw beslissing om Gebruikersinhoud te verstrekken met betrekking tot de Dienst hetzelfde is als openbaarmaking van deze Gebruikersinhoud aan het publiek. Geen enkele Gebruikersinhoud zal onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverplichting aan de zijde van WiwiriApp B.V. en WiwiriApp B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor enig gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikersinhoud verstrekt door u.

 7. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.

 8. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van WiwiriApp B.V.).

9/  Annuleringsbeleid  

1. Wiwiri biedt de mogelijkheid om afspraken te annuleren volgens de hieronder beschreven    voorwaarden. Het annuleren van een afspraak is alleen mogelijk via de Wiwiri-app.

2. Klanten kunnen een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de             afspraak.

3. Indien een klant een afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak            annuleert, wordt er een annuleringsvergoeding van 20% in rekening gebracht. Dit bedrag    wordt automatisch afgeschreven van het betaalmiddel dat gebruikt is om de afspraak te      boeken.

4. Wiwiri behoudt zich het recht voor om annuleringen te beperken of te weigeren in gevallen     van misbruik van het annuleringsbeleid.

5.Indien de kapper de afspraak annuleert, zal de klant volledig worden terugbetaald en zal      Wiwiri stappen ondernemen om de klant te helpen een nieuwe afspraak te maken met een    andere kapper.

6. Wiwiri behoudt zich het recht voor om het annuleringsbeleid op elk moment te wijzigen      zonder voorafgaande kennisgeving. De klanten worden aangeraden om het beleid            regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen.

 

  Door gebruik te maken van de Wiwiri-app, gaat u akkoord met dit annuleringsbeleid.

 

​10/ Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. WiwiriApp verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.

 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van WiwiriApp B.V.

 3. WiwiriApp B.V. claimt geen bezit van Gebruikersinhoud die u plaatst op of via de Dienst. In plaats daarvan, verleent u hierbij WiwiriApp B.V. een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor de Gebruikersinhoud die u op of via de Dienst plaatst, in overeenstemming met de Privacyverklaring van WiwiriApp B.V.

 4. U verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikersinhoud bezit die geplaatst zijn door u op of via de Dienst of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw Gebruikersinhoud op of via de Dienst niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) u alle royalty's, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die u verschuldigd bent op grond van de Gebruikersinhoud die u op of via de Dienst plaatst; en (iv) u het recht en de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.

 5. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij WiwiriApp B.V. WiwiriApp Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. WiwiriApp B.V. heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de WiwiriApp Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de WiwiriApp Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om WiwiriApp Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.

 6. De WiwiriApp-naam en -logo zijn handelsmerken van WiwiriApp B.V., en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WiwiriApp B.V. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van WiwiriApp B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WiwiriApp B.V., niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

 

 

11/ Derden

 

 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Wij controleren geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat WiwiriApp B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het Privacybeleid van deze derden te lezen.

 2. U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van Applicaties, waarna dergelijke Applicaties interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met uw profiel op de Dienst. Met het gebruik van zulke Applicaties, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Dienst wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar gemaakt kan worden, zelfs als WiwiriApp B.V. deze informatie niet zelf heeft voorzien; en (ii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico, en u vrijwaart de WiwiriApp Partijen voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties.

 

 

 

12/ Beoordeling van de Ondernemer door Consumenten

      

 1. De Consument heeft de mogelijkheid om een beoordeling toe te voegen aan het Ondernemersprofiel van de Ondernemer met wie hij contact heeft gehad over de uitgevoerde Dienst. In de beoordeling worden de aldaar gevraagde gegevens door de Consument verstrekt.

 2. De inhoud van een beoordeling wordt bepaald door de Consument. WiwiriApp B.V. heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de beoordelingen. WiwiriApp B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een beoordeling.

 3. WiwiriApp B.V. is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden Voorwaarden zoals gepubliceerd op het Platform.

 4. Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • een beoordeling mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

 • een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Ondernemer;

 • een beoordeling mag geen links en/of scripts bevatten; en

 • een beoordeling dient te zijn toegevoegd door de Consument en dient betrekking te hebben op de Ondernemer van wie de Consument een reactie heeft gekregen en/of waarmee de Consument een overeenkomst heeft gesloten.

 

 

 

13/ Afwijzing van garanties        

 

 1. De Dienst, inclusief WiwiriApp Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch WiwiriApp B.V. noch Wiwiri Partijen enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de WiwiriApp Inhoud; (c) Gebruikersinhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar WiwiriApp B.V. of via de Dienst. Bovendien wijzen de WiwiriApp Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

 2. De WiwiriApp Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De WiwiriApp Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.

 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De WiwiriApp Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

 4. Hoewel het de intentie is van WiwiriApp B.V. dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.

 5. WiwiriApp B.V. is gerechtigd het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval van (noodzakelijk of wenselijk) onderhoud danwel aanpassing van het platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens WiwiriApp B.V. ontstaat. Wij zijn niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

 6. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.

 7. De WiwiriApp Partijen hebben de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.

 

 

 

14/ Betaling

 

 1. Betalingsverwerkingsdiensten in verband met de verkoop van producten of diensten via WiwiriApp BV. worden geleverd door Stripe, en zijn onderworpen aan de  Stripe Connected Account-overeenkomst, die ook de Dienstverleningsvoorwaarden van Stripe omvat (gezamenlijk te noemen: de “Dienstverleningsovereenkomst van Stripe”).

 2. Om Stripe in staat te stellen zijn betalingsverwerkingsdiensten doeltreffend uit te voeren, stemt u ermee in WiwiriApp B.V. correcte en volledige gegevens over uzelf te verstrekken en machtigt u ons deze gegevens, alsmede transactiegegevens in verband met uw gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten, met Stripe te delen.

 3. Kosteloze annulering van een besteld product is mogelijk vóór bevestiging van de bestelling, dan wel vóór verzending ervan door de Ondernemer. Kosteloze annulering van een dienst door een Consument is eveneens kosteloos vóór uitvoering ervan door de Ondernemer. Nadat WiwiriApp B.V. Stripe heeft geïnformeerd over een annulering, kan de betaling aan de Ondernemer worden opgeschort tot de situatie duidelijker is.

 4. Nadat de Consument een verzoek heeft ingediend bij de Ondernemer, maakt Stripe de overeengekomen verkoopprijs zo snel mogelijk na betaling van het product of de dienst over aan de Consument. WiwiriApp B.V. is er niet verantwoordelijk voor dat die betalingen op tijd op de bankrekening staan en is in zijn geheel niet betrokken bij de verwerking van de betaling.

 5. De Consument kan door middel van de aangeboden betaalwijzen online betalen. 1% komt ten goede aan HyperZod (de ontwikkelaars van de Applicatie).

 6. Tussen de Consument en Ondernemer is na de aankoop een definitieve overeenkomst tot stand gekomen. Gezien de aard van de te leveren diensten door de Ondernemer is het niet mogelijk de betaling van een (reeds geleverde) dienst op enig moment ongedaan te maken. Na afronding van de transactie is er geen sprake van een herroepingsperiode voor de Consument of Ondernemer.

 

 

 

15/ Beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de WiwiriApp Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken hebben met):

  • De Dienst;

  • De WiwiriApp Inhoud;

  • Gebruikersinhoud;

  • Uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst;

  • Alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door WiwiriApp Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.

  • Alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;

  • Eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst;

  • Enige schade aan een de computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de WiwiriApp Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).

 2. In geen geval zullen de Wiwiri Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. In geen geval zullen de WiwiriApp Partijen totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van € 0 liggen.

 3. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van WiwiriApp B.V., de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Wiwiri Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Wiwiri Partijen te verbieden of tegen te houden.

 4. WiwiriApp B.V. is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.

 

 

 

16/ Vrijwaring

 

 1. U gaat akkoord (op verzoek van WiwiriApp B.V.) om de WiwiriApp Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (niet limitatieve lijst van) gevallen (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

  • Uw Inhoud of uw toegang tot het gebruik van de Dienst;

  • Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;

  • Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy;

  • Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semioverheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of

  • Een onjuiste voorstelling door u.

 2. U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals WiwiriApp B.V. van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt WiwiriApp B.V. zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WiwiriApp B.V.

 

 

17/ Ongeldigheid

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. WiwiriApp B.V. zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

18/ Geen rechtsverwerking

 

Indien u of WiwiriApp B.V. haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

19/ Gebiedsgebonden beperkingen

 

 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat WiwiriApp B.V. zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Wiwiri App B.V. biedt, te beperken.

 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (i) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (ii) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

 

 

 

20/ Wijzigingen

 

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken.

 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.

 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.

 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.

 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat WiwiriApp B.V. de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

 

21/ Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen helaas ontstaan. WiwiriApp B.V. streeft altijd naar een adequate oplossing, maar is nimmer verplicht (en kan nimmer verplicht worden) een klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Een klacht van de Consument over de uitvoering van de opdracht dient in beginsel direct bespreekbaar te worden gemaakt bij de Ondernemer. Indien dit niet mogelijk dan wel wenselijk is, kan de Consument op de volgende wijze schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij WiwiriApp B.V.:

 2. Bij WiwiriApp B.V. ingediende klachten zoals in sub a bedoeld, worden binnen een termijn van 3 tot 7 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waar hij de Ondernemer opdracht voor heeft gegeven.

 5. Iedere klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. De Consument ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. WiwiriApp B.V. zal de Consument te allen tijde de mogelijkheid bieden de klacht telefonisch of per e-mail nader toe te lichten. De Consument dient WiwiriApp B.V. in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

 

22/ Geen agent

 

Niets in deze overeenkomst strekt ertoe om WiwiriApp B.V. als uw agent te laten optreden of ons namens u verplichtingen aan te laten gaan.

 

23/ Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Consumenten en ondernemers, ieder gebruik van het platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Het voorgaande geldt niet indien de Consument uiterlijk een maand nadat WiwiriApp B.V. zich op dit artikel heeft beroepen WiwiriApp B.V. er schriftelijk van in kennis stelt dat hij zich wenst te richten tot de rechter die op grond van de derde afdeling van titel twee van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevoegd is om over het geschil te oordelen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2021.

Amsterdam, augustus 2021

 

Passion.png
bottom of page