top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Stylists

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van WiwiriApp B.V. (hierna te noemen “WiwiriApp B.V.”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming te Amsterdam. WiwiriApp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81779615. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van WiwiriApp B.V. (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden.

 

De Dienst is in eigendom en in beheer van WiwiriApp B.V. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten als aangesloten ondernemer. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.

 

 

1/ Definities

 

Wij gebruiken in de Algemene Voorwaarden de volgende definities:

 

Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden.

Consument - een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar, of jonger dan 18 jaar, met uitdrukkelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger) die producten of diensten afneemt van de Ondernemer.

Ondernemer – een rechtspersoon die producten of diensten aanbiedt via het Platform.

Overeenkomst – een overeenkomst tussen een Ondernemer en een Consument via het Platform voor het bestellen van producten en/of het afnemen van diensten.

Platform – de website(s), apps, tools en andere apparaten van WiwiriApp B.V. en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Dienst beschikbaar wordt gemaakt.

Bedrijfsinformatie – de informatie van de Ondernemer met betrekking tot, onder andere, bedrijfs-en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, werkgebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Ondernemer.

 • – een pagina met betrekking tot een Ondernemer die wordt gemaakt door WiwiriApp B.V. met alle relevante (contact)gegevens van de ondernemer en die eigendom is van WiwiriApp B.V.

 • – de garantie van de Ondernemer dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Ondernemer worden berekend op de eigen website inclusief kortingen.

Dienst – de diensten en/of andere activiteiten, die door WiwiriApp B.V. aan een Ondernemer worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door WiwiriApp B.V., met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Ondernemersprofiel WiwiriApp B.V. kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

 • – is een opdracht van de Consument om een product of dienst van de Ondernemer aan de Consument te leveren.

 

 

 

2/ Partijen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden voor de Ondernemer ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de Dienst. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van de Ondernemer, wordt uitgesloten.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zullen, na aanmelding door de Ondernemer via de app, door WiwiriApp B.V. in de app beschikbaar worden gesteld aan de Ondernemer.  

 3. Voor het gebruik van het Platform door een Consument zijn tussen WiwiriApp B.V. en Consument aparte algemene voorwaarden van toepassing.

 4. De Ondernemer is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst jegens de Consument. WiwiriApp B.V. is hierin geen partij.

 

 

 

3/ Levering van de Dienst

 

 1. WiwiriApp B.V. levert de Dienst aan de Ondernemer als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van WiwiriApp B.V. in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Ondernemer.

 2. WiwiriApp B.V. biedt een platform aan waarop Consumenten en (thuis)kappers (Ondernemers) op een eenvoudige, snelle en overzichtelijke manier met elkaar in contact kunnen komen. WiwiriApp B.V. heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan om die reden niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het platform of anderszins.

 3. WiwiriApp B.V. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen en/of te beëindigen. WiwiriApp B.V. zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig aan te kondigen.

 4. WiwiriApp B.V. publiceert delen van de Bedrijfsinformatie die van belang zijn voor het orderproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet. WiwiriApp B.V. behoudt zich het recht voor Bedrijfsinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert de Ondernemer in zo'n geval hierover.

 5. WiwiriApp B.V. kan de Ondernemer autoriseren om bepaalde Bedrijfsinformatie op het Platform zelf te wijzigen.

 6. WiwiriApp B.V. kan een Ondernemersprofiel voor de Ondernemer creëren en hosten als onderdeel van het Platform.

 7. WiwiriApp B.V. kan de Bedrijfsinformatie op het Ondernemersprofiel publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. WiwiriApp B.V. kan op het Ondernemersprofiel een link plaatsen naar het Platform om Consumenten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen. Consumenten kunnen op basis van de verstrekte informatie (via de chatfunctie) in contact treden met de Ondernemer.

 8. Behalve de naam en het logo van de Ondernemer blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het Ondernemersprofiel te allen tijde het eigendom van WiwiriApp B.V.

 9. Alle Diensten die worden afgenomen of producten die worden besteld via het Ondernemersprofiel worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

 

 

 

4/ Registratie van de Ondernemer bij WiwiriApp B.V.

 

 1. De Ondernemer zal zich bij WiwiriApp B.V. (via de app) registreren door middel van het indienen van een registratieformulier met inbegrip van alle documenten. Op dit registratieformulier dienen de naam, telefoonnummer, geboortedatum, een (korte) omschrijving van de onderneming en werklocatie ingevuld te worden. Ook dient de Ondernemer aan te geven welke diensten worden aangeboden, zijn beschikbaarheid, een eventuele KvK-nummer en opgaaf van relevante diploma’s. De Ondernemer zal worden verwezen naar deze Algemene Voorwaarden tijdens het invullen van het registratieformulier.

 2. Ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de Bedrijfsinformatie, zoals in het vorige lid opgesomd.

 3. Er komt een overeenkomst voor de levering van de Diensten tot stand wanneer WiwiriApp B.V. de ontvangst en goedkeuring van de informatie en de registratie bevestigt.

 4. WiwiriApp B.V. kan een verzoek tot registratie van een Ondernemer weigeren om welke reden dan ook.

 5. Na acceptatie en verwerking van een registratie, maakt de Ondernemer een profiel aan. Dit kan via de WiwiriApp app.

 6. Om toegang te krijgen tot de Ondernemersprofiel dient de Ondernemer een wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Ondernemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Ondernemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Ondernemersprofiel en vrijwaart WiwiriApp B.V. voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Ondernemersprofiel van de Dienst is gemaakt.

 7. Gegevens van de Ondernemer die door WiwiriApp B.V. zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Ondernemer en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 8. Wij zijn gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

 

 

5/ Verplichtingen van de Ondernemer

 

De Ondernemer:

 1. machtigt WiwiriApp B.V. om namens de Ondernemer Overeenkomsten te sluiten;

 2. verstrekt Bedrijfsinformatie aan WiwiriApp B.V.;

 3. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Bedrijfsinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde informatie zoals contact-/adresgegevens, bedrijfsomschrijving, openingstijden (indien van toepassing), KvK-nummer en categorie waaronder de Ondernemer valt, bevat;

 4. verstrekt op eerste verzoek van WiwiriApp B.V. aanvullende informatie met betrekking tot de Ondernemer aan WiwiriApp B.V.;

 5. is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het profiel. Indien de Ondernemer wenst dat WiwiriApp B.V. het profiel aanpast/aanvult, zal WiwiriApp B.V. hiervoor kosten in rekening brengen. De Ondernemer geeft wijzigingen in de Bedrijfsinformatie zo snel mogelijk voor deze van kracht worden door aan WiwiriApp B.V., zodat:

  • WiwiriApp B.V. de gewijzigde Bedrijfsformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of

  • de Ondernemer zelf bepaalde Bedrijfsinformatie kan wijzigen als de Ondernemer daartoe door WiwiriApp B.V. is geautoriseerd;

 6. geeft WiwiriApp B.V. toestemming om de Bedrijfsinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan WiwiriApp B.V. het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Bedrijfsinformatie;

 7. geeft WiwiriApp B.V. toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij de Ondernemer, waarbij WiwiriApp B.V. de  Ondernemer van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;

 8. informeert WiwiriApp B.V. onmiddellijk als enige autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Ondernemer of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedsel- en warenwetgeving of enige andere wet-of regelgeving;

 9. past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als de Ondernemer de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend:

  • door WiwiriApp B.V. aan het Ondernemer gefactureerd; en

  • door de Ondernemer aan de Consument vergoed op tussen Consument en Ondernemer nader te bepalen wijze. De Ondernemer past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website, inclusief kortingen. WiwiriApp B.V. kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Ondernemersprofiel, inclusief kortingen;

 10. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het platform, plaatst geen advertenties op het Platformen gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van WiwiriApp B.V. zonder uitdrukkelijke toestemming van WiwiriApp B.V.;

 11. accepteert de verrekening door WiwiriApp B.V. van bedragen die zijn ontvangen van de Consumenten en die aan het Ondernemer verschuldigd zijn met eventuele bedragen die de Ondernemer verschuldigd is aan WiwiriApp B.V. voor de Dienst, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt;

 12. registreert maximaal één Ondernemer op het Platform per (fysiek gescheiden, operationeel) adres; en

 13. zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail, telefoon, Facebook (Messenger) of andere social media tijdens de openingsuren van de Ondernemer.

 

 

 

6/ Garanties en vrijwaringen van de Ondernemer

 

De Ondernemer:

 1. garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;

 2. garandeert dat de producten en diensten die aan de Consumenten worden aangeboden en geleverd, geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedsel- en warenwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving. In geval van Diensten garandeert Ondernemer dat de Dienst of activiteit voldoet aan de verwachtingen zoals door Ondernemer geadverteerd;

 3. garandeert in geval van cosmetica dat het WiwiriApp B.V. onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de samenstelling, ingrediënten en toevoegingen die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken;

 4. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van de Overeenkomst;

 5. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;

 6. garandeert dat de Bedrijfsinformatie vrijelijk door WiwiriApp B.V. kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

 7. vrijwaart WiwiriApp B.V. van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die WiwiriApp B.V. in verband daarmee moet maken;

 8. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Bedrijfsinformatie zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en

 9. vrijwaart WiwiriApp B.V. voor claims van Consumenten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Ondernemer, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

 

 

 

7/ Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument

 

 1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Consument door middel van het plaatsen van een Bestelling of het maken van een afspraak via het Platform een aanbod van het Ondernemer heeft geaccepteerd. De Ondernemer is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Ondernemer uit hoofde van de Overeenkomst. Indien van toepassing, faciliteert WiwiriApp B.V. alleen in de mogelijkheid gebruik te maken van betaaldiensten van Stripe.

 2. WiwiriApp B.V. geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan de Ondernemer. De Ondernemer zorgt ervoor dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is. WiwiriApp B.V. kan de beschikbare contactinformatie na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.

 3. Als een Dienst niet door Ondernemer geleverd kan worden, stelt de Ondernemer de Consument binnen een redelijke termijn na ontvangst van een Bestelling op de hoogte en biedt het de Consument een redelijk alternatief voor de Bestelling aan.

 4. WiwiriApp B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Consumenten worden geplaatst. De Ondernemer kan elke Bestelling bij de Consument controleren door contact met de Consument op te nemen per e-mail of via de chatfunctie.

 5. De Ondernemer stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Consument in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Ondernemer.

 6. De Ondernemer levert diensten ( en indien van toepassing op producten, deze) zo hygiënisch mogelijk aan de Consument.

 7. De Ondernemer levert diensten (en indien van toepassing op producten, deze) zo efficiënt mogelijk aan de Consument, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende milieueisen.

 8. De Ondernemer gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.

 9. Als de Ondernemer de Bestelling door een derde bij de Consument laat leveren, is de Ondernemer verantwoordelijk voor de levering en de kosten daarvan. De Ondernemer vrijwaart WiwiriApp B.V. voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan. In geval van fouten tijdens de levering, dient de Consument te allen tijde contact op te nemen met de Ondernemer.

 10. De Ondernemer kan de Bestelling annuleren als:

  • de Consument een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact-of adresgegevens;

  • er sprake is van overmacht bij de Ondernemer.

 11. WiwiriApp B.V. kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.

 12. WiwiriApp B.V. is niet aansprakelijk (i) voor annuleringen door Consumenten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en (ii) voor Consumenten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Ondernemer voldoen.

8/  Annuleringsbeleid  

1. Wiwiri biedt de mogelijkheid om afspraken te annuleren volgens de hieronder beschreven    voorwaarden. Het annuleren van een afspraak is alleen mogelijk via de Wiwiri-app.

2. Klanten kunnen een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de             afspraak.

3. Indien een klant een afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak            annuleert, wordt er een annuleringsvergoeding van 20% in rekening gebracht. Dit bedrag    wordt automatisch afgeschreven van het betaalmiddel dat gebruikt is om de afspraak te      boeken.

4. Wiwiri behoudt zich het recht voor om annuleringen te beperken of te weigeren in gevallen     van misbruik van het annuleringsbeleid.

5.Indien de kapper de afspraak annuleert, zal de klant volledig worden terugbetaald en zal      Wiwiri stappen ondernemen om de klant te helpen een nieuwe afspraak te maken met een    andere kapper.

6. Wiwiri behoudt zich het recht voor om het annuleringsbeleid op elk moment te wijzigen      zonder voorafgaande kennisgeving. De klanten worden aangeraden om het beleid            regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen.

 

 

 

9/ Transacties via Stripe, kosten voor de ondernemer en annulering van een Bestelling

 

 1. Betalingsverwerkingsdiensten in verband met de verkoop van producten of diensten via WiwiriApp BV. worden geleverd door Stripe, en zijn onderworpen aan de  Stripe Connected Account-overeenkomst, die ook de Dienstverleningsvoorwaarden van Stripe omvat (gezamenlijk te noemen: de “Dienstverleningsovereenkomst van Stripe”).

 2. Om Stripe in staat te stellen zijn betalingsverwerkingsdiensten doeltreffend uit te voeren, stemt de Ondernemer ermee in WiwiriApp B.V. correcte en volledige Bedrijfsinformatie te verstrekken en machtigt u ons deze gegevens, alsmede transactiegegevens in verband met uw gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten, met Stripe te delen.

 3. Nadat WiwiriApp B.V. Stripe heeft geïnformeerd over een annulering, kan de betaling aan de Ondernemer worden opgeschort tot de situatie duidelijker is.

 4. Nadat de Consument een verzoek heeft ingediend bij de Ondernemer, maakt Stripe de overeengekomen verkoopprijs zo snel mogelijk na betaling van het product of de dienst over aan de Consument. WiwiriApp B.V. is er niet verantwoordelijk voor dat die betalingen op tijd op de bankrekening staan en is in zijn geheel niet betrokken bij de verwerking van de betaling.

 5. De Consument kan door middel van de aangeboden betaalwijzen online betalen. Er wordt 10% commissie berekend per behandeling. 1% komt ten goede aan HyperZod (de ontwikkelaars van de Applicatie). 0,29 eurocent komt ten goede aan Stripe per transactie en het restant aan commissie komt ten goede aan Wiwiri App B.V.

 6. Als vergoeding voor het gebruik maken van de Diensten van WiwiriApp B.V. betaalt de Ondernemer het volgende aan WiwiriApp B.V. (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):

 • een provisie voor elke Overeenkomst (die ook verschuldigd is in geval van annuleringen van Bestellingen door de Ondernemer);

 • eventuele administratiekosten voor elke Overeenkomst (ook na annulering door de Ondernemer);

 • eventuele incassokosten;

 • eventuele vertragingsrente over facturen die niet tijdig betaald worden; en

 • eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van de Service en aanvullende diensten die WiwiriApp B.V. de Ondernemer levert.

7. Tussen de Consument en Ondernemer is na de aankoop een definitieve overeenkomst tot stand gekomen. Gezien de aard van de te leveren diensten door de Ondernemer is het niet mogelijk de betaling van een (reeds geleverde) dienst op enig moment ongedaan te maken. Na afronding van de transactie is er geen sprake van een herroepingsperiode voor de Consument of Ondernemer.

8. Alle prijzen gehanteerd door WiwiriApp B.V. zijn exclusief BTW.

 

 

10/ Gevolgen bij niet-nakoming

 1. Betaling van facturen van WiwiriApp B.V. dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 2. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de Ondernemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Ondernemer is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

 3. Indien een Ondernemer in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door WiwiriApp B.V. niet geïncasseerd kunnen worden, is WiwiriApp B.V. gerechtigd het Ondernemersprofiel van de betreffende Ondernemer (tijdelijk) te blokkeren, op te heffen dan wel bepaalde functies (tijdelijk) uit te schakelen.

 

 

11/ Overmacht

 

WiwiriApp B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan WiwiriApp B.V. gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

 

12/ Wijziging van de tarieven

 

 1. WiwiriApp B.V. is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

  • het geval van wettelijke prijsverhogingen;

  • binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of

  • vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.

 2. Indien WiwiriApp B.V. conform het vorige artikel tussentijds eenzijdig de tarieven aanpast, is de Ondernemer bevoegd de overeenkomst binnen 30 dagen op te zeggen. Indien de Ondernemer geen gebruik maakt van deze gelegenheid tot opzegging, gaat de Ondernemer onherroepelijk akkoord met de nieuwe tarieven.

 3. WiwiriApp B.V. kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan de Ondernemer voor aanvullende diensten. Als WiwiriApp B.V. eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt WiwiriApp B.V. de Ondernemer van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich meebrengen.

 4. WiwiriApp B.V. heeft het recht de provisie voor iedere Overeenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als de Ondernemer in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door WiwiriApp B.V. op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De provisieverhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.

 5. De Ondernemer doet afstand van enig recht op verrekening.

 6. WiwiriApp B.V. heeft het recht, echter zonder hiertoe verplicht te zijn, de bedragen die zijn ontvangen van de Consumenten en die aan de Ondernemer verschuldigd zijn te verrekenen met eventuele bedragen die de Ondernemer verschuldigd is aan WiwiriApp B.V. voor de service, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt. De Partijen komen overeen, dat de bedragen die zijn ontvangen van de Consumenten onmiddellijk voor overdracht van WiwiriApp B.V. naar de Ondernemer in aanmerking komen. Verrekening kan naar keuze van WiwiriApp B.V. wekelijks/maandelijks plaatsvinden.

 

 

13/ Looptijd en beëindiging van de Dienst

 

 1. WiwiriApp B.V. verleent de Dienst voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Ondernemer.

 2. De Overeenkomst kan door de Ondernemer op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@wiwiriapp.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Ondernemersprofiel’. De Ondernemer kan de Dienst alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van WiwiriApp B.V. is voldaan. Als de Ondernemer een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt WiwiriApp B.V. de datum waarna contact tussen de Ondernemer en de Consument niet langer mogelijk is. De Ondernemer komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Ondernemer ten opzichte van WiwiriApp B.V. is voldaan.

 3. WiwiriApp B.V. kan de Dienst opschorten en betalingen aan de Ondernemer bevriezen als de Ondernemer een bepaling in deze Voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of WiwiriApp B.V. handelt, of leidt tot de conclusie dat de Ondernemer of zijn eigenaren voorkomen op een of meer Sanctielijsten.

 4. WiwiriApp B.V. kan de Dienst onmiddellijk beëindigen als de Ondernemer:

  1. de bepalingen van de Voorwaarden schendt; of

  2. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;

 

 

 

14/ Aansprakelijkheid van WiwiriApp B.V.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van WiwiriApp B.V. ten opzichte van de Ondernemer is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van WiwiriApp B.V. ten opzichte van de Ondernemer is beperkt tot € 0,00.

 2. De Ondernemer is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Consumenten over de nakoming van Overeenkomsten. Waar nodig vervult WiwiriApp B.V. een bemiddelende rol. Wij zijn daar echter nimmer toe verplicht.

 

 

 

15/ Privacy van Consumenten

 

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van Consumenten doorgegeven aan Ondernemers.

 2. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.

 3. De Ondernemer is bekend met het Privacybeleid[S1]  van WiwiriApp B.V. en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van het Privacybeleid staat op het Platform.

 4. De Ondernemer verstrekt geen persoonsgegevens van Consumenten aan derden en communiceert niet met Consumenten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.

 5. De Ondernemer informeert WiwiriApp B.V. onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Consumenten en houdt WiwiriApp B.V. op de hoogte met betrekking tot zo'n datalek.

 6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

 

 

 

16/ Beoordeling van de Ondernemer door Consumenten

 1. WiwiriApp B.V. biedt de Ondernemer de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door de Consument te laten beoordelen en te waarderen.

 2. WiwiriApp B.V. kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan verwijderen. WiwiriApp B.V. stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Consumenten niet af met de Ondernemer.

 3. WiwiriApp B.V. is niet aansprakelijk ten opzichte van de Ondernemer voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van WiwiriApp B.V., maar die van de Consument.

 4. Ondernemers mogen geen beoordelingen over zichzelf op het Platform plaatsen.

 

 

 

17/ Overige bepalingen

 1. WiwiriApp B.V. kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.

 2. Op de rechtsverhouding tussen WiwiriApp B.V. en de Ondernemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank Midden-Nederland worden beslecht.

 3. De Ondernemer kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Dienst en de Betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan WiwiriApp B.V. tenzij WiwiriApp B.V. vooraf schriftelijk instemt met zo'n overdracht. WiwiriApp B.V. kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.

 4. De Ondernemer behandelt alle informatie met betrekking tot de Dienst en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.

 5. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

 6. Indien deze Voorwaarden in andere talen zijn geschreven, hebben alle versies dezelfde geldigheid. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2021.

 

Amsterdam, Augustus 2021

 [S1]Hyperlink maken

Passion.png
bottom of page